Matura CKE: od przygotowań do wyników

Redakcja

6 stycznia, 2024

Matura to ważny etap w życiu każdego ucznia, który decyduje o dalszej ścieżce edukacyjnej. W Polsce, maturę organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), która dba o sprawiedliwość i rzetelność tego egzaminu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej maturze CKE, począwszy od przygotowań, aż po otrzymanie wyników. Dowiesz się, jakie są obowiązki CKE, jak wyglądają różne formy matury, jak czytać harmonogram matur oraz jak zrozumieć system oceniania na maturze. Zapraszamy do lektury!

Rozumienie roli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w maturze

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) pełni kluczową rolę w organizacji i przeprowadzaniu matur w Polsce. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej strukturze i funkcjom Komisji Egzaminacyjnej oraz jej wpływowi na organizację matur.

Kim jest Centralna Komisja Egzaminacyjna i jakie są jej obowiązki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna to państwowy organ odpowiedzialny za organizację, nadzór i ocenę egzaminów maturalnych. Jej głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwości, rzetelności i przejrzystości egzaminów, a także dbanie o ich wysoką jakość. Wśród obowiązków CKE w kontekście matury można wymienić:

 • przygotowanie i opracowanie arkuszy egzaminacyjnych,
 • ustalanie terminów i harmonogramu matur,
 • szkolenie egzaminatorów i nadzór nad ich pracą,
 • ocenianie prac maturalnych,
 • przekazywanie wyników matur uczniom i szkołom,
 • analiza wyników matur i opracowywanie raportów.

Jak CKE wpływa na organizację matur?

Organizacja matur przez Centralną Komisję Egzaminacyjną obejmuje szereg działań, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i rzetelnego przebiegu egzaminów. CKE odpowiada za:

 • opracowanie informatorów maturalnych, które zawierają szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych,
 • przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • koordynację pracy komisji egzaminacyjnych na szczeblu wojewódzkim,
 • organizację egzaminów ustnych i pisemnych,
 • wprowadzanie ewentualnych zmian w maturach, wynikających z analizy wyników egzaminów.

Zmiany w maturach wprowadzone przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza różne zmiany w maturach, aby dostosować je do aktualnych potrzeb uczniów i systemu edukacji. W ostatnich latach CKE wprowadziła między innymi:

 • nową formułę egzaminu z języka polskiego, która obejmuje analizę tekstu literackiego oraz wypracowanie,
 • zmiany w egzaminie z matematyki, polegające na wprowadzeniu dwóch poziomów trudności,
 • możliwość zdawania egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

W przyszłości przewidziane są kolejne zmiany, które mają na celu dalsze dostosowanie matur do potrzeb uczniów i rynku pracy. Należy śledzić informacje na stronie CKE oraz w informatorach maturalnych, aby być na bieżąco ze zmianami czekającymi na przyszłych maturzystów.

Przygotowanie do matury: informator maturalny i arkusze maturalne

W procesie przygotowań do matury niezwykle ważne są dwa narzędzia: informator maturalny oraz arkusze maturalne. W tym rozdziale omówimy ich znaczenie, różne typy arkuszy oraz sposoby wykorzystania tych materiałów w nauce.

Co to jest informator maturalny i jak go wykorzystać?

Informator maturalny to dokument opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych, zakresu materiału oraz kryteriów oceniania. Informator maturalny jest niezbędnym źródłem wiedzy dla uczniów, nauczycieli oraz egzaminatorów. Aby efektywnie korzystać z informatora maturalnego, warto:

 • zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi dla poszczególnych przedmiotów,
 • przeanalizować zakres materiału oraz kryteria oceniania,
 • systematycznie odnosić się do informatora podczas nauki,
 • korzystać z informatora jako źródła informacji o zmianach w maturze.

Przegląd różnych typów arkuszy maturalnych

Arkusze maturalne to zestawy zadań egzaminacyjnych, które uczniowie rozwiązują podczas matury. Wyróżniamy różne typy arkuszy, takie jak arkusz matury podstawowej, arkusz matury rozszerzonej, arkusz egzaminacyjny oraz arkusz CKE. Aby skutecznie pracować z arkuszami maturalnymi, warto:

 • rozwiązywać arkusze z poprzednich lat,
 • analizować błędy i wyciągać wnioski,
 • porównywać swoje rozwiązania z oficjalnymi kluczami odpowiedzi,
 • korzystać z arkuszy pokazowych egzaminu oraz próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Jak efektywnie korzystać z arkuszy pokazowych egzaminu?

Przykładowe arkusze oraz arkusze pokazowe egzaminu to materiały, które pomagają uczniom zapoznać się z formą egzaminu oraz rodzajami zadań, które mogą się na nim pojawić. Aby efektywnie korzystać z tych arkuszy, warto:

 • rozwiązywać je w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych,
 • szczegółowo analizować swoje odpowiedzi i porównywać je z kluczami,
 • pracować nad poprawą błędów i zrozumieniem zagadnień,
 • korzystać z arkuszy pokazowych jako źródła informacji o ewentualnych zmianach w maturze.

Próbne arkusze egzaminacyjne jako narzędzie do nauki

Próbne arkusze, arkusze próbnych egzaminów, próbny egzamin maturalny oraz próbne arkusze egzaminacyjne to materiały, które uczniowie rozwiązują przed maturą w celu sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Korzystanie z próbnych arkuszy egzaminacyjnych ma wiele korzyści, takich jak:

 • lepsze zrozumienie wymagań egzaminacyjnych,
 • praktyka w rozwiązywaniu zadań pod presją czasu,
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
 • identyfikacja obszarów, które wymagają dodatkowej nauki.

Warto korzystać z próbnych arkuszy egzaminacyjnych jako narzędzia do nauki, aby lepiej przygotować się do matury i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrego wyniku.

Różne formy matury: ustna, pisemna i dodatkowa

W trakcie matury uczniowie przystępują do różnych form egzaminów: ustnej matury, pisemnej matury oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowego egzaminu maturalnego. W tej sekcji omówimy, jak wyglądają te egzaminy oraz jak skutecznie przygotować się do każdej z nich.

Jak wygląda matura ustna i jak się do niej przygotować?

Matura ustna to egzamin, podczas którego uczniowie odpowiadają na pytania egzaminatora na podstawie wcześniej wylosowanego tematu. W przypadku polskiego część ustna obejmuje analizę i interpretację tekstu literackiego oraz prezentację wybranego zagadnienia z zakresu wiedzy o literaturze. Aby skutecznie przygotować się do części ustnej matury, warto:

 • systematycznie ćwiczyć analizę i interpretację tekstów literackich,
 • rozwijać umiejętność prezentacji ustnej i argumentacji,
 • zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania,
 • ćwiczyć na przykładach z poprzednich lat oraz próbnych arkuszach.

Cechy i struktura pisemnej matury

Pisemna matura to egzamin, który sprawdza wiedzę uczniów z różnych przedmiotów w formie pisemnej. W przypadku polskiego część pisemna obejmuje analizę i interpretację tekstu, rozprawkę oraz odpowiedzi na pytania związane z lekturami. Aby skutecznie przygotować się do pisemnej matury, warto:

 • systematycznie ćwiczyć pisanie różnych form tekstów,
 • rozwijać umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich,
 • pracować nad poprawnością językową i ortograficzną,
 • rozwiązywać arkusze z poprzednich lat oraz próbne arkusze egzaminacyjne.

Czym jest dodatkowy egzamin maturalny i kiedy warto go zdać?

Dodatkowy egzamin maturalny, nazywany również maturą poprawkową, to egzamin, który umożliwia uczniom poprawienie wyników z matury podstawowej lub rozszerzonej. Warto zdecydować się na dodatkowy egzamin maturalny, jeśli:

 • nie uzyskano zadowalającego wyniku z matury podstawowej lub rozszerzonej,
 • chce się podnieść swoją średnią ocen,
 • potrzebny jest lepszy wynik do ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej.

Aby skutecznie przygotować się do dodatkowego egzaminu maturalnego, warto:

 • analizować swoje błędy z poprzedniego egzaminu,
 • skupić się na obszarach, które wymagają dodatkowej nauki,
 • korzystać z materiałów przygotowawczych, takich jak arkusze maturalne i informator maturalny,
 • systematycznie ćwiczyć i kontrolować swoje postępy.

Harmonogram matur i jak go zrozumieć

Harmonogram matur to kluczowy element w procesie przygotowań do egzaminów maturalnych. Zrozumienie jego struktury i znaczenia pozwala na skuteczne planowanie nauki oraz uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek. W tej sekcji omówimy, jak czytać i zrozumieć harmonogram matur oraz jak planować naukę zgodnie z nim.

Jak czytać harmonogram matur?

Aby skutecznie czytać i zrozumieć harmonogram matur, warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów. Matura od określonego roku, np. matura 2024, będzie miała swój własny harmonogram, który uwzględnia daty egzaminów ustnych, pisemnych oraz dodatkowych. Oto kilka porad, jak czytać harmonogram matur:

 • zapoznać się z datami egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia egzaminów,
 • odnotować daty ogłoszenia wyników,
 • uwzględnić terminy związane z dodatkowymi egzaminami maturalnymi.

Warto również regularnie sprawdzać aktualizacje harmonogramu matur, gdyż mogą wystąpić zmiany wynikające z decyzji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak planować naukę zgodnie z harmonogramem matur?

Planowanie nauki zgodnie z harmonogramem matur pozwala na efektywne wykorzystanie czasu oraz uniknięcie stresu związanego z niewystarczającym przygotowaniem. Oto kilka porad, jak skutecznie planować naukę zgodnie z harmonogramem matur:

 • ustalić priorytety nauki, biorąc pod uwagę przedmioty obowiązkowe oraz te, które są istotne dla dalszej edukacji,
 • rozłożyć naukę na poszczególne przedmioty, uwzględniając czas pozostały do egzaminów,
 • ustalić harmonogram nauki, który uwzględnia regularne sesje naukowe oraz przerwy,
 • monitorować postępy w nauce i dostosowywać plan w razie potrzeby,
 • korzystać z materiałów przygotowawczych, takich jak informator maturalny, arkusze maturalne oraz próbne arkusze egzaminacyjne.

Planując naukę zgodnie z harmonogramem matur, warto również uwzględnić czas na relaks oraz aktywność fizyczną, które pomogą w utrzymaniu równowagi między nauką a życiem prywatnym.

Zrozumienie systemu oceniania na maturze

Oceny na maturze są kluczowym elementem, który wpływa na dalszą edukację i możliwości zawodowe. W tej sekcji omówimy zasady oceniania matury, w tym liczbę punktów oraz skutki przecieku na maturze i unieważnienia egzaminu. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli na lepsze zrozumienie systemu oceniania i przygotowanie się do egzaminu.

Zasady oceniania matury: od liczby punktów do ocen końcowych

Zasady oceniania matury opierają się na liczbie punktów uzyskanych przez zdającego. Każde zadanie na egzaminie ma przypisaną określoną liczbę punktów, a suma punktów z wszystkich zadań stanowi wynik egzaminu. Oto kilka porad, jak skutecznie zrozumieć zasady oceniania matury:

 • zapoznać się z informacjami na temat liczby punktów przypisanych do poszczególnych zadań,
 • zrozumieć, jak punkty są przeliczane na oceny procentowe,
 • śledzić, jak procentowy wynik egzaminu przekłada się na ocenami maturze (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący).

Warto również pamiętać, że niektóre zadania mogą mieć więcej niż jedno poprawne rozwiązanie, co może wpłynąć na liczbę punktów przyznanych za dane zadanie.

Jakie są skutki przecieku na maturze i unieważnienia egzaminu?

Przeciek na maturze to sytuacja, w której treść egzaminu przed jego przeprowadzeniem trafia do osób nieuprawnionych. Skutkiem przecieku może być unieważnienie egzaminu i konieczność przeprowadzenia go ponownie. Oto kilka porad, jak unikać przecieku na maturze i unieważnienia egzaminu:

 • nie korzystać z nielegalnych źródeł informacji na temat treści egzaminu,
 • nie udostępniać informacji na temat treści egzaminu innym osobom,
 • zgłaszać wszelkie podejrzane sytuacje, które mogą świadczyć o przecieku, odpowiednim służbom,
 • przygotowywać się do egzaminu uczciwie, korzystając z legalnych materiałów edukacyjnych.

Unieważnienie egzaminu może prowadzić do opóźnień w dalszej edukacji oraz dodatkowego stresu związanego z koniecznością zdawania egzaminu ponownie. Dlatego warto unikać sytuacji, które mogą prowadzić do przecieku na maturze i unieważnienia egzaminu.

Podsumowanie: Jak skutecznie zdać maturę CKE

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z zdaniem matury oraz rolą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w organizacji matury egzaminów. Przedstawiliśmy informacje na temat przygotowań do matury, różnych form egzaminów, harmonogramu matur oraz systemu oceniania. Oto kilka kluczowych punktów, które warto zapamiętać:

 • Zrozumienie roli CKE w organizacji matury oraz zmian wprowadzanych przez Komisję.
 • Wykorzystanie informatora maturalnego oraz arkuszy maturalnych do efektywnego przygotowania się do egzaminu.
 • Zapoznanie się z różnymi formami matury: ustną, pisemną i dodatkową, oraz odpowiednie przygotowanie się do każdej z nich.
 • Umiejętne czytanie harmonogramu matur i planowanie nauki zgodnie z nim.
 • Zrozumienie systemu oceniania na maturze, w tym liczby punktów, przeliczania na oceny procentowe oraz skutków przecieku na maturze i unieważnienia egzaminu.

Przestrzeganie tych wskazówek oraz systematyczne i uczciwe przygotowanie się do matury egzaminów z pewnością przyczyni się do skutecznego zdania matury i osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.

Polecane: